Jamax Multimedia | Website nodig? | Websites van professionele kwaliteit!

Algemene Voorwaarden van Jamax Multimedia

Laatst gewijzigd op: 06-09-2018

Artikel 1: Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Jamax en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten. Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande artikelen. Jamax Multimedia heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de
vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal Jamax Multimedia bekend maken via de website www.jamax.nl

Artikel 2: Omschrijving van begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

2.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jamax Multimedia en afnemer waarop Jamax Multimedia deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 CMS (Content Management System): het systeem waarin de website is ontwikkeld en waarmee de content van de website beheerd wordt.

2.3 Content: Inhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen, die door Jamax Multimedia in opdracht van afnemer dan wel door afnemer zelf of door derden op de website wordt geplaatst.

2.4 Afnemer: De wederpartij met wie Jamax Multimedia een overeenkomst heeft gesloten.

2.5 Jamax Multimedia: Jamax Multimedia is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Jamax Multimedia, gevestigd in Roosendaal.

2.6 Jamax Multimedia content: De door Jamax Multimedia op de website geplaatste content (niet afkomstig van afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen.

2.7 Domeinnaam: het adres waarop de website van een klant op het internet gevonden kan worden, eventueel gekoppeld aan e-mailadressen.

2.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;

2.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de website inclusief content is opgeslagen.

2.10 Website: De door Jamax Multimedia voor afnemer ontwikkelde website waarbij Hosting en eventueel emailadressen
aan toebehoren.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Jamax Multimedia en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en overige diensten en producten.

3.2 De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer beschikbaar gesteld.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.

3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door Jamax Multimedia gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.

4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer een door Jamax Multimedia ter beschikking gesteld bestelformulier volledig invult en de daarbij gestelde voorwaarden aanvaard.

4.3 Jamax Multimedia stuurt de afnemer altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

Artikel 5: Dienstverlening

5.1 Jamax Multimedia doet haar best om de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.

5.2 Jamax Multimedia doet haar best het product of de dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Jamax Multimedia adviseert op het gebied van hosting en registreren en domeinnaam (of namen), maar de aanschaf hiervan valt buiten de diensten van Jamax. Uiteraard helpt Jamax Multimedia hier de klant bij. Wat wij leveren:

+ Inrichting en opleveren van de website / overige diensten.
+ Advies over registreren/verhuizen van hosting, domeinnamen.
+ Service en ondersteuning op de techniek van de website.

5.4 Jamax Multimedia heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.5 Jamax Multimedia is heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.6 Jamax Multimedia doet haar best om tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 6: Verplichtingen afnemer

6.1 afnemer zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. afnemer zal onder meer Jamax Multimedia alle benodigde gegevens op tijd verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten. 

6.2 Afnemer verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verleend.

6.3 Afnemer stelt Jamax Multimedia zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.

6.4 Afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij Jamax Multimedia hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

6.5 Het verboden voor de Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.

6.6 Afnemer behoedt Jamax Multimedia volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door Jamax Multimedia zijn verricht.

Artikel 7: Betaling

7.1 Afnemer betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s en exclusief BTW.

7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.

7.3 De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via een automatisch incasso waarvoor afnemer vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij het afsluiten van de Overeenkomst.

7.4 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. Afnemer dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.

7.5 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is afnemer in verzuim. De afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende administratiekosten te betalen.

7.6 Indien de afnemer in betalingsverzuim is, is afnemer naast het verschuldigde bedrag en de vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.7 Indien afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk opgeschort.

Artikel 8: Domeinnaam & Hosting

8.1 Heeft de Afnemer al een host, dan kijken wij wat de mogelijkheden zijn, of dat er een eventuele verhuizing nodig is naar Strato. Heeft de Afnemer nog geen host en domein dan raden wij Strato aan.

8.2 Jamax Multimedia kan geen garantie geven of de Domeinnaam die u wilt nog beschikbaar is. Het regelen van een Host en Domeinnaam is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de afnemer, Jamax Multimedia geeft hier slechts advies in en biedt hulp.

8.3 Indien afnemer reeds een Domeinnaam of Host heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor een Jamax Multimedia website dient de afnemer in het kader van de Overeenkomst de inloggegevens (zowel FTP als inloggegevens van de Hostingprovider) over te dragen aan Jamax Multimedia. Jamax Multimedia zorgt voor de koppeling tussen Domeinnaam en website. Mocht deze koppeling op de huidige Host van de Afnemer niet mogelijk zijn, vragen wij de Afnemer te verhuizen naar Strato.

8.4 De kosten van de Host en Domein zijn maandelijks bij Strato, Jamax Multimedia is hier niet voor verantwoordelijk. Deze betalingen vinden dan plaats tussen de Hostingprovider en de Afnemer.

8.5 Jamax Multimedia doet zijn uiterste best om de website te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Jamax Multimedia is niet verantwoordelijk voor veiligheidslekken vanuit de Hostingprovider.

Artikel 9: Ontwikkeling en oplevering website

9.1 Na bestelling van het website pakket neemt Jamax Multimedia contact op met afnemer omtrent de oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website situatie heeft zal Jamax Multimedia Afnemer de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar andere provider te maken of wanneer mogelijk de gegevens die nodig zijn om de website aan te passen.

9.2 Afnemer verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar Strato mogelijk te maken.

9.3 Jamax Multimedia draagt zorg, zover de techniek Jamax Multimedia hier niet in beperkt, de website zo veel mogelijk in de huisstijl van afnemer in te richten.

9.4 Jamax Multimedia plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van Afnemer voor maximaal 6 pagina’s.

9.5 Na inrichting en plaatsing stuurt Jamax Multimedia de klant een e-mail over de oplevering met daarin een tijdelijke URL van de website. Afnemer heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan Jamax Multimedia. Indien deze worden geaccepteerd zal Jamax Multimedia de aanpassingen verwerken en de aangepaste website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de website als
geaccepteerd.

9.6 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door Afnemer wanneer de Afnemer binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in artikel 9.5 genoemde aanpassingsronde.

9.7 Afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.

9.8 Afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.

9.9 Jamax Multimedia is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele vertalingen.

9.10 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Jamax Multimedia Content berusten bij Jamax Multimedia en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent Jamax Multimedia een niet exclusief recht om de Jamax Multimedia Content te gebruiken voor de website. Jamax Multimedia is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of verwijderen. Afnemer kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.

Artikel 10: Service en ondersteuning

10.1 Afnemer heeft na oplevering van de website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.

10.2 Jamax Multimedia is ten alle tijden gerechtigd de door afnemer gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 11: Licentieovereenkomst software

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan Jamax Multimedia en of haar licentiegevers. afnemer kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht.

11.2 Gedurende de overeenkomst verleent Jamax Multimedia de afnemer een niet-exclusieve, nietoverdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door afnemer, en alleen voor gebruik van haar organisatie, op de manier zoals beschreven in de Documentatie.

11.3 Het is afnemer niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren, of te leasen.

11.4 Het is afnemer niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de software op geen enkele wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden.

Artikel 12: Looptijd en beëindiging van overeenkomst

12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De afnemer maar ook Jamax Multimedia is gerechtigd op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van maximaal één maand opzegtermijn.

12.2 De looptijd wordt berekend van het moment van dat de overeenkomst wordt gesloten.

12.3 Indien Jamax Multimedia de keuzemogelijkheid biedt voor overeenkomsten van één of twee jaar en afnemer expliciet aangeeft de overeenkomst aan te willen gaan voor een periode van één of twee jaar dan wordt na de duur van de overeenkomst de verbintenis automatisch omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

12.4 Wanneer de Afnemer geen gehoor geeft of de gevraagde informatie niet levert, kan Jamax Multimedia de Overeenkomst ten alle tijden opzeggen.